Privātuma Politika

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA Kokopelli, reģ.nr. 40103534550 (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko helenseward.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds
3.1.2. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
3.1.3. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).
3.2. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
3.2.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

3.2.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.2.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
3.2.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.
Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.3. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.4. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Sīkdatņu pārvaldīšana

4.1. Lai pārvaldītu izmantotās sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas (izsekošanas pikseļi, tīmekļa bāksignāli u. c.) un ar tām saistītās piekrišanas, mēs izmantojam piekrišanas rīku "Real Cookie Banner". Sīkāka informācija par to, kā darbojas "Real Cookie Banner", ir atrodama vietnē https://devowl.io/rcb/data-processing/.

4.2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats šajā kontekstā ir Regulas (EK) Nr. 6 (1) lit. c GDPR and Art. 6 (1) lit. f GDPR. Mūsu leģitīmās intereses ir izmantoto sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju pārvaldība un ar to saistītās piekrišanas.

4.3. Personas datu sniegšana nav nedz līgumiski pieprasīta, nedz nepieciešama līguma noslēgšanai. Jums nav pienākuma sniegt personas datus. Ja jūs personas datus nesniedzat, mēs nevarēsim pārvaldīt jūsu piekrišanu.

5. Datu subjekta tiesības

5.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:
5.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
5.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
5.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
5.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
5.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
5.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienesu [email protected].

6. Komerciālie paziņojumi

6.1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Datu pārziņa precēm un/ vai pakalpojumiem un citiem ar tieši Jums pārdoto preču nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, reklāmas, klientu aptaujas, jaunumu paziņojumi, īpašie piedāvājumi, konkursi) Datu pārzinis veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu.

6.2. Gadījumā, ja esat piekritis šādu ziņojumu saņemšanai, taču kādā brīdī izlemjat, ka vairs nevēlaties saņemt šādus ziņojumus, Jūs varat atteikties no to saņemšanas vienā no šādiem veidiem:

6.2.1. izvēlieties saiti “atteikties” vai “izrakstīties” vai izpildiet atteikšanās instrukcijas, kas var būt ietvertas šādā ziņojumā;
6.2.2. Rakstot mums uz e-pasta adresi [email protected]. Šādā gadījumā lūdzu norādiet savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī norādi, ka ziņojumus vairs nevēlaties saņemt.

6.3. Lūdzu, ievērojiet, ka gadījumā, ja atsakāties no ziņojumu saņemšanas, tad tas var ietekmēt pakalpojumu apmēru un veidu, ko esat izvēlējies saņemt no Sabiedrības.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

7.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā helenseward.lv

Privātuma politikas saturs

Apskatīt produktu cenas un veikt pasūtījumu

iespējams tikai reģistrējoties

Ko vēlējies atrast?

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner